NLP

NLP begyndte I 1970’erne, en vigtig udvikling inden for psykologi og terapi, da Richard Bandler og John Grinder krydsede hinandens veje på et universitet i Californien. Med en baggrund henholdsvis inden for sprogvidenskab og psykologi, blev de drevet af en fælles interesse for at forstå, hvad der lå bag succesfulde terapeuters evne til at fremkalde positiv forandring hos deres klienter.

“Bliv NLP practitioner og giv dig selv muligheder og ressourcer du ikke vidste du havde”

– Chris Grew

Dette samarbejde tog for alvor form efter flere inspirerende møder med profiler som Gregory Bateson og Fritz Perls. Perls, kendt for sin gestaltterapi, blev et early touchpoint for Bandler, som fandt, at han kunne efterligne noget af Perls’ terapeutiske stil og teknikker. Denne indsigt viste sig værdifuld og blev et springbræt for yderligere undersøgelser.

Gennem Bateson fik Bandler og Grinder også lejlighed til at studere arbejdet af andre fremtrædende figurer som Virginia Satir, en pioner inden for familieterapi, og Milton Erickson, der var berømt for sit arbejde med hypnose. De analyserede og dekonstruerede de måder, hvorpå disse terapeuter arbejdede, for at udlede kerneelementerne i deres metoder.

Denne systematiske undersøgelse bidrog til grundlæggelsen af NLP, hvor man søgte at kodificere strategierne hos effektive terapeuter for at gøre dem tilgængelige for andre. Dette arbejde blev de første skridt mod en disciplin, der ville vokse sig stor og påvirke mange områder inden for psykologi, kommunikation og personlig udvikling.

Metamodellen, overfladestruktur og dybdestruktur

Richard Bandler og John Grinder, grundlæggerne af Neuro-Linguistisk Programmering (NLP), introducerede en revolutionerende tilgang til psykoterapi og personlig udvikling i 1970’erne gennem deres skabelse af Metamodellen. Denne model fungerer som et værktøj for terapeuter til at udforske og modificere de ofte skadelige eller begrænsende overbevisninger, der kan præge en persons verdenssyn.

Der fundamentale koncept bag Metamodellen er inspireret af både deres egne empiriske studier af effektive terapeuter og John Grinders tidligere arbejde med transformationsgrammatik. I sprogvidenskaben differentieres der mellem overfladestrukturen, som refererer til den faktiske formulering af sætninger, og dybdestrukturen, som omhandler den underliggende betydning eller intention.

I NLP-konteksten oversætter Bandler og Grinder denne lingvistiske teori til psykologi.

Overfladestrukturen svarer til de eksterne udtryk, vi observerer: det talte og skrevne sprog samt kropssproget. Dybdestrukturen refererer derimod til klientens interne oplevelser – herunder tanker, følelser og sensoriske opfattelser.

Det mest unikke aspekt ved NLP Metamodellen er dens fokus på, hvordan disse interne oplevelser organiseres. Bandler og Grinder introducerede begrebet “repræsentationssystemer”, som består af visuelle, auditive og kinæstetiske (følelsesmæssige og fysiske) sanser. For eksempel, når en person husker en oplevelse, kan de genopleve den visuelt ved at ‘se’ billeder, høre lyde, eller genopleve følelser og fysiske fornemmelser.

Dette forståelsesramme gør det muligt for terapeuter at gennemskue, hvordan klienter konstruerer deres virkelighed, og dermed åbne op for indsigt og ændring. Ved at anvende spørgsmål og teknikker designet til at udforske og udfordre dybdestrukturen kan terapeuter hjælpe klienter med at opleve nye perspektiver og ændre begrænsende overbevisninger.

NLP’s bredde og dybde gør den anvendelig i mange forskellige kontekster, fra psykoterapi til coaching og organisationsudvikling. Dette skyldes dens fleksible tilgang til at forstå og arbejde med menneskers unikke interne landskaber og kommunikation. Gennem årene har dette ført til en væld af praksis og teknikker, der fortsætter med at udvikle og forme feltet inden for personlig og professionel udvikling.

Hvad indeholder NLP

Richard Bandler og John Grinder havde en vision for deres arbejde med NLP – at skabe praktiske psykologiske værktøjer, som kunne skabe dybdegående personlige forandringer. Dette skulle være noget, de selv kunne benytte, men også noget, der kunne undervises og overføres til andre, så effekten af deres arbejde kunne bredes vidt ud.

En af de mest banebrydende metoder inden for NLP er uden tvivl Metamodellen, som har sine rødder i arbejdet fra anerkendte terapeuter som Virginia Satir. Satir var kendt for sin evne til at formulere spørgsmål, der kunne åbne op for klientens selvforståelse og -erkendelse i familieterapeutiske sessioner. Disse teknikker blev grundstenen for Metamodellen, som gør det muligt for terapeuter og coaches at udfordre klientens begrænsende overbevisninger og inducere forandring gennem sproglig intervention.

Grinder bidrog med en dybtgående forståelse af sproglige strukturer, og hvordan disse kan manipuleres til at skabe nye psykologiske landskaber hos klienten. Miltons model, inspireret af hypnoseterapeuten Milton Erickson, er et andet eksempel på, hvordan indgående studier af succesfulde praktikere blev transformeret til NLP-teknikker. Ericksons brug af sproglige mønstre til at fremkalde trance og ressourcefulde tilstande blev således kodificeret i NLP’s Milton-model.

Bandler, på sin side, fokuserede på det indre liv. Han undersøgte, hvordan tanker er struktureret og hvordan de kan ændres for at påvirke vores følelsesmæssige og sensoriske oplevelser. Dette arbejde er centralt i NLP’s tilgang til selve strukturen i vores tænkning og oplevelser, kendt som repræsentationssystemer.

Sammen formåede Bandler og Grinder at skabe et sæt af teknikker, der ikke blot adresserer hvad vi tænker, men også hvordan vi tænker. Denne indsigt giver ikke alene dybde til terapeutiske og coaching-mæssige samtaler men har også potentialet til at udløse reel og målbar forandring i individets liv.

At NLP siden er blevet videreudviklet og tilpasset forskellige formål – alt fra personlig udvikling til forretningsledelse – vidner om dens alsidighed og det fundamentale behov for de redskaber, som Bandler og Grinder skabte. Gennem “modellering” af eksperter har NLP vist, hvordan man kan destillere og overføre menneskelig ekspertise på en måde, som er tilgængelig for alle, og som kan have en dybtgående effekt på individets evne til at navigere i og forme sit eget liv.

Hvorfor kaldes det NLP

Når vi dykker ned i essensen af Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP), som udviklet af Richard Bandler og John Grinder, opdager vi en fascinerende fusion af neurologi, sprog og programmering. Denne tredelte struktur ligger til grund for NLP’s navn og metodik.

“Neuro” refererer til neurale netværk i hjernen og hvordan vi bearbejder de inputs, vi modtager gennem vores fem sanser. Dette fundament understreger vigtigheden af de neurologiske processer og nervebaner, som styrer vores oplevelser af verden. Vores mentale og følelsesmæssige tilstande er dybt forankret i disse neurologiske processer, som påvirker, hvordan vi tænker, føler og handler.

“Lingvistisk” peger på den kritiske rolle, sproget spiller i både struktureringen og fortolkningen af vores verdensopfattelse. Sproget fungerer ikke blot som kommunikationsform men også som en struktur, der formår at påvirke og ændre vores neurologiske tilstande. På den måde er sproget en direkte vej til vores indre tankeprocesser og følelsesmæssige landskaber, og ved at justere vores sprogbrug kan vi målrettet påvirke både vores egne og andres mentale tilstande.

“Programming” delen henviser til den måde, vi kan ‘programmere’ eller ‘om programmere’ vores tanker og følelser gennem målrettet brug af interne billeder, lyde, dialog og fysiske fornemmelser. Denne programmeringsproces tilbyder muligheder for bevidst at re-modellere personlige erfaringer og vaner. Det åbner op for muligheden for transformation på et meget dybt plan, hvor man kan bevæge sig fra negative tilstande som tristhed eller stress til mere ressourcefyldte tilstande som glæde og energi.

NLP’s værktøjskasse giver således muligheder for at intervenere og ‘genprogrammere’ disse mønstre gennem en serie af teknikker og strategier, der er designet til at ændre, hvordan vi oplever verden og os selv. Det er et kraftfuldt sæt af metoder til personlig udvikling, som både terapeuter, coaches og individer selv kan benytte til at skabe ændring i deres liv.

Gennem en bedre forståelse af, hvordan vores neurologiske processer, sprog og personlige ‘programmering’ er indbyrdes forbundne, kan NLP give os nøglerne til at låse op for vores fulde potentiale og opnå betydelige personlige forandringer.

Andre vigtige bidragydere til NLP

En af disse er Robert Dilts, en tidligere elev af Bandler og Grinder, som har været en vigtig skikkelse i NLP’s videreudvikling. Gennem hans forskning og udvikling af nye teknikker har Dilts udvidet NLP’s anvendelsesområder, specielt inden for arbejdet med identitet og selvindsigt. Hans tidslinjeøvelser, hvor ‘gulvarbejdet’ involverer hele kroppen i at bevæge sig gennem både fremtid og fortid, er bare et eksempel på hans nyskabende tilgang til NLP.

Connirae og Steven Andreas har også været centrale i NLP’s evolution. Mange kender dem fra bogen ”I sindets hjerte” og deres omfattende undervisning og forskning i NLP. De har også haft stor indflydelse gennem deres arbejde med NLP Comprehensive, hvilket har hjulpet med at standardisere og formulere NLP-principper og teknikker, som er essentielle i dag.

Tad James har tilføjet yderligere dybde til NLP med sine teknikker baseret på tidslinieterapi. Denne tilgang fokuserer på den lineære opfattelse af tid og hvordan dette kan bruges terapeutisk til at skabe forandring og forbedring i enkeltpersoners liv. Hans bøger og kurser har været med til at forme mange praktiserende NLP-terapeuters tilgang til personlig udvikling.

Francine Shapiro, en anden pioner, introducerede EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), som, skønt den er blevet en selvstændig behandlingsform, deler fundamentale principper med NLP om øjenbevægelsernes rolle i psykologiske processer. Denne metode har åbnet op for nye vinkler på, hvordan vi forstår og integrerer sensorisk input i vores psykologiske virke.

Denne evige evolution af NLP understøtter idéen om “modellering”, dvs. at forstå og kopiere velfungerende menneskers adfærdsmønstre og tankegange. NLP har ikke kun fundet sin plads i psykoterapeutiske sammenhænge men er også blevet et værdifuldt værktøj i erhvervslivet med fokus på kommunikation, coaching og forhandling.

Bandler og Grinder kan have skilt veje, og andre som Andreas-parret trukket sig tilbage, men nye eksperter som Robert Dilts fortsætter med at bringe NLP ind i nye arenaer som ledelsesudvikling, hvor de anvender principperne til at skabe bedre ledere og mere effektive organisationer. Ud fra disse mange bidrag og den konstante udvikling er det klart, at NLP vil fortsætte med at være en dynamisk og transformerende kraft i mange år fremover.

Vigtige NLP begreber og teknikker

Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) fortsætter med at være en grundpille inden for personlig udvikling og psykoterapi, forankret i de begreber og principper, som blev etableret i 1970’erne af pionererne Richard Bandler og John Grinder. Disse fundamentale NLP-begreber er essentielle for enhver, der ønsker at forstå og anvende NLP effektivt i dag.

Rapport er måske det mest centrale begreb inden for NLP. Det repræsenterer evnen til at skabe en relation af tillid og gensidig forståelse. Rapport er fundamentet for effektiv kommunikation og terapeutisk interaktion. Uden rapport er det svært at opnå ægte og meningsfulde resultater i arbejdet med personlig forandring.

Matching og anerkendelse er værktøjer, der bruges til at opbygge og vedligeholde rapport. Ved at matche – det vil sige spejle – klientens kropssprog, tonefald og taletempo, kan en NLP-praktiker skabe en følelse af forståelse og accept. Anerkendelse går videre ved aktivt at validere klientens følelser og oplevelser, hvilket bidrager til at forstærke rapporten og understøtter klientens følelse af at blive hørt og forstået.

Pacing og leading er to teknikker, der anvendes til at guide klienten gennem forandringsprocessen. Pacing handler om at møde klienten, hvor de er, ved at anerkende og respektere deres nuværende mentale og emotionelle tilstand. Dette skaber en sikker grund, hvorfra forandring kan initieres. Leading involverer derefter at skånsomt guide klienten hen mod nye perspektiver og adfærdsmæssige valg gennem strategisk kommunikation og intervention. Effektivt brug af pacing og leading kan facilitere dybe og varige ændringer.

Disse NLP-teknikker og -begreber er ikke kun relevante i terapeutiske kontekster men anvendes også bredt i erhvervslivet, undervisning og mange andre områder af menneskelig interaktion. For eksempel, i forhandlingssituationer, hvor en forståelse for, hvordan man opbygger rapport og anvender pacing og leading, kan være afgørende for at opnå positive resultater.

Gennem anvendelsen af disse tidstestede NLP-begreber kan praktikere ikke kun hjælpe folk med at navigere i deres personlige udfordringer men også forbedre deres kommunikation og relationer på tværs af forskellige aspekter af livet. NLP tilbyder et værktøjssæt, der, når det anvendes korrekt, kan fremme en dybere forståelse af menneskelig adfærd og bidrage til mere effektiv og empatiske interaktioner.

Repræsentationssystemerne

Repræsentationssystemerne er en fundamental komponent i NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering), hvor man arbejder med den antagelse, at vores oplevelse af verden ikke er en direkte afspejling af den objektive virkelighed, men snarere et subjektivt indtryk formet af vores mentale ‘kort’. Dette kort, eller “model af verden”, bygger på, hvordan vi internt repræsenterer den information, vi modtager gennem vores sanser. Disse interne repræsentationer er opdelt i forskellige systemer, der hver især spiller en kritisk rolle i, hvordan vi opfatter og interagerer med vores omgivelser.

De væsentligste repræsentationssystemer, som klassisk NLP identificerer, omfatter:

 • Det visuelle system: Dækker over de billeder og visuelle forestillinger, vi skaber i vores sind, når vi tænker eller forestiller os begivenheder, både fra fortiden og fremtiden.
 • Det auditive system: Handler om de lyde, ord og toner, vi hører eller genkalder i vores mentale processer.
 • Det kinæstetiske system (kropslige): Inkluderer vores følelser og fysiske fornemmelser som f.eks. berøringsindtryk og emotionelle fornemmelser.
 • Det sproglige system (indre dialog): Reflekterer den interne kommunikation, de samtaler vi fører med os selv, som påvirker vores tankemønstre og adfærd.
 • Systemer for lugt og smag: Selvom disse systemer ofte er mindre fremtrædende i NLP, spiller de stadig en rolle i, hvordan vi opfatter og husker forskellige oplevelser.

For at udvikle en dybere forståelse af, hvordan disse repræsentationssystemer arbejder, kan man observere øjenbevægelser. Øjenbevægelserne kan indikere, hvilket repræsentationssystem en person anvender på et givent tidspunkt. For eksempel indikerer et blik opad ofte, at personen visuelt forestiller sig noget eller mindes en visuel oplevelse – det kunne være et tidligere møde eller en forestilling om en kommende begivenhed.

Interessant nok har vi også repræsentationssystemer, der strækker sig ud over de klassiske sanselige systemer. Disse inkluderer vores oplevelse af abstrakte koncepter som tid, hastighed eller økonomi, som hver især kan have stor indflydelse på vores beslutningsprocesser og måden, hvorpå vi navigerer gennem verden.

For specialister inden for bestemte felter som musik, skak, ingeniørvidenskab eller kunst, kan disse specifikke repræsentationssystemer være særligt udviklede, og de kan således have deres eget unikke ‘kort’ over verden, som tilbyder dem raffinerede måder at opfatte og interagere med deres specialistområder på.

At lære at anerkende og arbejde med dine egne og andres repræsentationssystemer kan være en kraftfuld måde at forbedre kommunikationen, forståelsen og relationerne på, både personligt og professionelt.

Submodaliteter

Submodaliteter er en central og virkningsfuld del af NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering). Disse minutiøse, strukturelle elementer af vores sensoriske perception kan have en stor indflydelse på vores emotionelle tilstand og følelsesmæssige reaktioner. De ses som fundamentale i forhold til, hvordan vi internt organiserer vores tanker og følelser og er derfor et afgørende fokuspunkt i terapeutisk arbejde med NLP.

Grundlæggende ses submodaliteter som de finere detaljer, der karakteriserer vores indre repræsentationer af verden. For eksempel, i en visuel repræsentation kunne submodaliteterne være farve, lysstyrke, afstand, størrelse og bevægelse. For auditive repræsentationer involverer det aspekter som tonehøjde, tempo og volumen. Kinæstetiske (følelsesmæssige og fysiske) repræsentationer kan have submodaliteter som tryk, temperatur og tekstur.

Richard Bandler gjorde store fremskridt i anvendelsen af submodaliteter i terapeutiske sessioner. Han opdagede, at små ændringer i disse submodaliteter kunne have stærke effekter på personens følelsesmæssige tilstand. For eksempel, ved at ændre et indre billede fra at være stort og dominerende til at være mindre og fjernere, kunne klientens angst eller frygt reduceres betydeligt.

Bandler tog inspiration fra sin interesse i hologrammer til at udvikle denne teknik. Hans tanker om, at menneskelig perception og bevidsthed kræver en vis konstellation af elementer (ligesom et hologram) for at en oplevelse skal føles ægte, hjalp ham med at udvikle og raffinere anvendelsen af submodaliteter. Han fornemmede, at ligesom et holograms naturtro projektion afhænger af specificerede parametre, kan den emotionelle virkning af en intern forestilling også manipuleres gennem en bevidst justering af dens submodaliteter.

Anvendelsen af denne forståelse i NLP giver terapeuter og coaches redskaber til effektivt at hjælpe mennesker med at omstrukturere deres indre oplevelser. Dette kan føre til betydelige ændringer i klientens følelsesmæssige respons og generelle velbefindende. Ved at justere submodaliteter kan man med andre ord “om programmere” den mentale og følelsesmæssige tilknytning til bestemte minder, situationer eller perspektiver, hvilket åbner op for nye måder at opfatte og erfare verden på.

Dette dybtgående værktøj i NLP er et klart eksempel på, hvordan avanceret forståelse af vores sensoriske og perceptuelle processer kan anvendes praktisk til at fremme helbredelse og personlig vækst. Submodaliteter kan således ses som en bro mellem vores interne og eksterne virkeligheder, en nøgle til at låse op for mere harmoniske og empowering tilstande.

Meta programmer

Metaprogrammer i NLP sammenfattes ofte som dybt indgroede mentale “programmer”, der styrer vores måde at interagere med og fortolke verden omkring os. De fungerer som en form for avancerede filtre for vores perception og adfærd, ofte uden at vi er bevidste om det. Forståelse af disse metaprogrammer kan give en værdifuld indsigt i, hvordan vi og andre håndterer information og tager beslutninger, hvilket er afgørende i både personlige og professionelle sammenhænge.

Her er en gennemgang af nogle af de mere markante metaprogrammer:

Henimod / Væk fra: Dette metaprogram angår motivationens retning. Personer med en ‘henimod’-orientering vil tendere til at være måldrevne og fokuserede på opnåelsen af positive udfald, som for eksempel belønninger eller opnåelsen af et specifikt mål. Omvendt er personer med en ‘væk fra’-orientering mere drevet af ønsket om at undgå negative udfald, som f.eks. fejl, risici eller ubehagelige konsekvenser. Forståelsen af denne motivationstype kan være essentiel i coaching og lederskab, da det hjælper med at tilpasse strategier, der motiverer forskellige individer mest effektivt.

Mulighed / Procedure: Dette metaprogram beskriver en persons præference for enten at følge fastlagte procedurer eller at udforske nye muligheder. Personer med en stærk procedure-orientering finder komfort i at følge etablerede måder at gøre tingene på og kan være meget detaljeorienterede og systematiske. Derimod er dem med en muligheds-orientering mere tilbøjelige til at omfavne ændringer og innovation og trives i mere dynamiske eller usikre miljøer, hvor fleksibilitet er vigtig.

Lighed / Forskellighed: Dette metaprogram fokuserer på, om en person primært ser efter ligheder eller forskelle i deres omgivelser. Nogen, der er orienteret mod lighed, vil sandsynligvis værdsætte stabilitet, tradition og bekendte rutiner. De vil søge efter det, der er genkendeligt og komfortabelt. Folk, der derimod er orienterede mod forskellighed, søger variation og nyhed og kan ofte blive rastløse, hvis tingene bliver for forudsigelige eller monotone.

Forståelsen og anvendelsen af metaprogrammer i praktisk NLP-arbejde giver terapeuter, coaches og andre fagfolk værktøjer til mere finjusteret og skræddersyet indsats.

Ved at identificere og arbejde med de metaprogrammer, der dominerer hos en person, kan man hjælpe dem med at forbedre personlig forståelse og effektivitet, samtidig med at man forbedrer kommunikation og interpersonelle relationer. Metaprogrammerne tilbyder derfor en dybdegående måde at tilgå menneskelig adfærd og motivation på, hvilket kan føre til betydelige gennembrud i personlig og professionel udvikling.

NLP Forudsætningerne

NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) er bygget på en række grundlæggende forudsætninger, som fungerer som fundamentale overbevisninger inden for disciplinen. Disse overbevisninger er ikke blot teoretiske, men praktiske værktøjer, der kan anvendes både af terapeuter og af individer selv, for at skabe positive forandringer og fremme personlig udvikling. De anses for at være essentielle for at kunne udøve NLP effektivt og er centrale elementer i enhver NLP Practitioner uddannelse.

Her er nogle af de mest centrale NLP-forudsætninger:

Kortet er ikke territoriet: Denne forudsætning påpeger, at vores individuelle opfattelser af verden ikke er en direkte afspejling af selve verden, men snarere en personlig ‘kortlægning’ baseret på vores sanser og erfaringer. Dette hjælper os til at erkende, at andre mennesker kan have en helt anden ‘kortlægning’ af den samme virkelighed på grund af deres unikke livserfaringer og perceptioner.

Alle har alle de ressourcer, de har brug for: Dette princip foreslår, at enhver person allerede besidder de nødvendige ressourcer til at opnå ændring eller nå de ønskede mål. Det er ofte et spørgsmål om at identificere og mobilisere disse ressourcer effektivt.

Der er ingen fiasko, kun feedback: Set fra NLP’s perspektiv er fejltagelser eller mislykkede forsøg ikke nederlag, men snarere værdifulde læringsmuligheder. Denne tilgang opmuntrer til en positiv indstilling til læring og vækst, hvor hvert resultat ses som en chance for at forbedre og justere fremtidige handlinger.

Modellen for succes kan reproduceres: I tråd med NLP’s fokus på ‘modellering’—altså at studere og kopiere velfungerende menneskers adfærd og tankemønstre—antyder denne forudsætning, at det er muligt at opnå lignende succes ved at efterligne de modeller, der allerede har vist sig at være effektive.

Mennesker gør det bedste, de kan ud fra de ressourcer, de har til rådighed: Denne overbevisning understreger empati og forståelse, idet den anerkender, at menneskers handlinger, uanset hvor uhensigtsmæssige de kan synes, er baseret på de ressourcer og den viden, de har tilgængelig på et givet tidspunkt.

Disse NLP-forudsætninger tilbyder et værdifuldt sæt af principper, som kan anvendes til at støtte både terapeutisk arbejde og personlig vækst. De tilbyder en ramme, der fremmer en mere fleksibel, ressourceorienteret og løsningsfokuseret tilgang til livets udfordringer. Disse overbevisninger fungerer som aksiomer, hvorpå praktikere kan bygge effektive strategier til forandring og vækst, gørende NLP til et kraftfuldt værktøj i arbejdet med menneskelig udvikling og forbedring.

Kalibrering

Kalibrering er en fundamental teknik i NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering), som giver terapeuter, coaches og andre praktikere mulighed for finjusteret indsigt i en klient eller samtalepartner. Det er denne evne til detaljeret observation og respons på subtile ændringer hos den anden, der skaber grundlaget for effektiv kommunikation og intervention.

Visuel kalibrering: Denne type kalibrering fokuserer på at observere visuelle cues fra klienten. Den omfatter ændringer i kropsholdning, gestikulation, øjenkontakt, og mimik. For eksempel kan en klient, der krydser arme og ben, indikere en lukket eller defensiv holdning, mens udvidede pupiller og hældning fremad kan signalere interesse og åbenhed. At kunne opfange og fortolke disse signaler korrekt giver terapeuten vigtige informationer om, hvor klienten befinder sig følelsesmæssigt.

Auditiv kalibrering: Her drejer det sig om at være opmærksom på ændringer i klientens stemme. Det inkluderer tonehøjde, tempo, volumen og kvaliteten af stemmen (f.eks. rysten eller klarhed). Auditiv kalibrering hjælper med at afdække følelser, som klienten måske ikke direkte udtrykker verbalt. En pludselig ændring i taletempo eller en svækket stemme kan være tegn på en indre konflikt eller usikkerhed.

Kinæstetisk/kropslig kalibrering: I denne form for kalibrering er fokus på kroppens fysiske reaktioner, såsom muskelspænding, vejrtrækning og generel ro eller uro. Dette kræver ofte, at der arbejdes i en mere intim indstilling, hvor det for eksempel er muligt at mærke klientens puls eller spændinger i muskulaturen, hvilket kan være særlig relevant i terapiformer som kropsterapi.

Sproglig kalibrering: Denne type fokuserer på klientens sprogbrug. Hvordan beskriver klienten sig selv, sine problemer og sine mål? Ændringer i ordvalg eller i den måde, hvorpå klienten taler om fremtidige mål eller fortiden, kan give vigtige ledetråde om deres indre tilstand og overbevisninger. For eksempel kan en skift fra at bruge passiv til aktiv tale være et tegn på øget empowerment og engagement.

Kalibrering som en helhed er en dybtgående praksis, som stiller store krav til terapeutens eller coachens evne til at være fuldt til stede i interaktionen med klienten. Det kræver både øvelse og en skarp sans for nuancerede menneskelige udfoldelser. Korrekt anvendt kan kalibrering drastisk forbedre effektiviteten af NLP-teknikker ved at gøre det muligt for terapeuten at tilpasse sin fremgangsmåde i realtid til klientens skiftende behov og reaktioner. Kalibrering er derfor ikke kun et værktøj til diagnosticering, men også en fundamental forudsætning for at kunne give præcis og personlig hjælp i en terapeutisk eller coachende sammenhæng.

NLP Modeller

Modellering er en kerneproces i Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) og en af de mest transformative aspekter ved denne praksis. Grundlæggende handler det om at studere og efterligne adfærd, som er effektiv og succesfuld, hvilket gør det til et kraftfuldt værktøj for både personlig og professionel udvikling.

Richard Bandler og John Grinder, NLP’s grundlæggere, anvendte netop denne teknik til at destillere strategierne og teknikkerne fra fremragende terapeuter som Fritz Perls, Virginia Satir og Milton Erickson. De observerede disse terapeuter, deres måde at tale på, deres kropssprog, deres måder at håndtere klienter på og deres tænkemåder. Det var disse observationer, der dannede grundlaget for mange af de teknikker og metoder, der nu undervises i NLP.

Hvordan virker Modellering? Modellering i NLP går ud over simpel imitation. Det involverer en dybdegående analyse af, hvad det er, den modellerede person gør — ikke kun på det åbenlyse, synlige plan, men også på de underliggende strukturer af deres tænkning og adfærd. Denne form for observation kræver indsigt i både de eksplicitte og de implicitte elementer af hvad der gør en person succesfuld i en bestemt kontekst.

For eksempel, når en succesfuld forhandler fører en forhandling, er det ikke kun de ord, de siger, der tæller, men også timingen af deres kommunikation, deres toneleje, deres kropssprog, og hvordan de reagerer på den anden parts feedback. I NLP forsøger man at kortlægge alle disse variabler for at kunne reproducere en lignende succes i lignende eller forskellige kontekster.

Fordele ved Modellering En af de primære fordele ved modellering er, at det accelererer læringsprocessen. I stedet for at skulle gennemgå en lang proces med trial and error, giver modellering mulighed for direkte at adoptere de strategier, der allerede er bevist effektive. Dette kan være særlig værdifuldt i erhvervsliv, sport, kunst, terapi og mange andre områder.

modellering og Voksenlæring Mens det er rigtigt, at voksne ofte kan være mere forbeholdne end børn, når det kommer til at eksperimentere med nye adfærdsmønstre, tilbyder modellering en struktureret måde at nærme sig læring på, som kan føles mere tryg for voksne. Ved at demonstrere succesen i bestemte adfærdsmønstre og tydeliggøre stegene til at opnå denne succes, kan modellering hjælpe voksne med at overvinde skepsis og omfavne nye måder at handle og tænke på.

Ved at integrere disse teknikker i undervisningen, personlig udvikling eller terapeutisk arbejde kan NLP-praktiserende hjælpe individer med effektivt at transformere deres kompetencer og resultater. modellering er således ikke bare en måde at lære på; det er en måde at accelerere og optimere læring gennem observation og efterfølgelse af excellence.

Disneymodellen

Disneymodellen, som blev udviklet af NLP-ekspert Robert Dilts, er et fascinerende eksempel på, hvordan teknikker fra Neuro-Linguistisk Programmering kan anvendes til at fremme kreativitet og innovation i både individuelle og gruppebaserede indstillinger. Denne model er særligt brugbar, når man ønsker at maksimere kreative output, samtidig med at man sikrer en struktureret og balanceret tilgang til projektudvikling.

Komponenterne i Disneymodellen

Disneymodellen opdeles i tre primære roller, som hver især repræsenterer en essentiel del af den kreative proces:

 1. Drømmeren (The Dreamer): Denne rolle fokuserer på visioner og store ideer uden begrænsninger. Drømmeren tillader fuld frihed til at tænke stort og forestille sig, hvad der kunne være muligt. I denne fase er alt tilladt, og der er ingen begrænsninger for kreativiteten. Det handler om at drømme stort og visualisere ønskede fremtidige resultater.
 2. Realisatoren (The Realist): Når de store ideer er på bordet, træder realisatoren i karakter. Denne rolle handler om at gøre drømmene til virkelighed. Det omfatter planlægning, logistik, tidsrammer og ressourcemobilisering. Realisatoren tager drømmene og omsætter dem til praktiske, realistiske planer.
 3. Kritikeren (The Critic): Sidst, men ikke mindst, kommer kritikeren ind og ser på ideerne med et kritisk blik. Denne rolle evaluerer de foreslåede planer for at identificere eventuelle huller, problemer eller områder til forbedring. Kritikeren stiller spørgsmål som: “Hvad kunne gå galt?”, “Hvilke udfordringer kunne vi støde på?” og “Hvordan kan vi forbedre dette projekt?”

Anvendelse af Disneymodellen

Modellens skønhed ligger i dens evne til at strukturere den kreative proces på en sådan måde, at alle stemmer – drømmerens, realisatorens og kritikerens – får plads på en balanceret og respektfuld måde. Dette er særligt værdifuldt i teamindstillinger, hvor forskellige personligheder og arbejdsstile kan kollidere.

Ved at opdele processen i disse tre klart definerede faser, sikres det, at teammedlemmer kan koncentrere sig om en specifik opgave og tilgang ad gangen, hvilket mindsker risikoen for konflikter og misforståelser.

Desuden giver modellen mulighed for at alle ideer får en chance for at blive udforsket uden at blive kritiseret for tidligt. Dette kan fostre en mere åben og eksperimentel atmosfære, hvor innovative løsninger har bedre chancer for at blomstre.

Disneymodellen kan anvendes i mange forskellige kontekster, fra produktudvikling og event planlægning til strategiformulering og brandudvikling. I hver situation hjælper modellen med at guide processen fra den første drøm til den endelige virkeliggørelse, samtidig med at den sikrer, at eventuelle problemer bliver adresseret før projektets afslutning.

Implementering af Disneymodellen kræver klar kommunikation og forståelse mellem teammedlemmerne for hver af de tre rollers betydning og timing, hvilket kan kræve en vis træning og tilpasning, særligt i teams der ikke tidligere har arbejdet med strukturerede kreative processer. Men de potentielle fordele – øget kreativitet, effektivitetsforbedring og bedre projektresultater – gør det værd at overveje Disneymodellen som en del af et teams standardværktøjer for projektudvikling og problemløsning.

Meta modellen

Metamodellen, udviklet af Richard Bandler og John Grinder, er en af hjørnestenene i Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) og har været en bærende del af disciplinen siden dens begyndelse. Modellen er en værktøjskasse for terapeuter og coaches til bedre at forstå og afdække de underliggende strukturer i klientens kommunikation og tænkning. Den hjælper med at klarlægge, hvordan personer skaber personlige “modeller” eller kort over virkeligheden, hvilket ofte er mere begrænsede og forvrængede versioner af den objektive, delte virkelighed.

Kerneelementer i Metamodellen

Metamodellen fokuserer på tre primære sprogprocesser, der kan forvride vores opfattelse af virkeligheden:

 1. Udeladelser: Her undlader personen at inkludere vigtig information i sin kommunikation. Dette sker ofte, når vi antager, at visse aspekter af en situation er indlysende, eller når vi ikke er opmærksomme på dem. I kommunikation kan udeladelser føre til misforståelser eller mangel på klarhed.
 2. Generaliseringer: Dette sker, når individuelle erfaringer bliver behandlet som universelle sandheder. Sætninger som “jeg er altid uheldig” eller “alle mænd er ens” er eksempler på generaliseringer. Disse overgeneraliseringer kan føre til begrænsende overbevisninger, som kan hindre personlig udvikling og velvære.
 3. Forvrængninger: I denne proces bliver informationen forvrænget, ofte for at passe ind i individets eksisterende overbevisninger eller modeller af verden. Dette kan involvere at lave antagelser eller tolkninger uden faktisk bevis.

Anvendelse af Metamodellen

I praksis bruger terapeuter og coaches metamodellen til at stille præcise, målrettede spørgsmål, der udfordrer klientens udeladelser, generaliseringer og forvrængninger.

Denne proces kaldes ofte for “udfordring” i NLP. Formålet er ikke at kritisere eller modbevise klientens perspektiv, men snarere at åbne op for en dybere selvindsigt og fremme mere nuancerede og fleksible måder at tænke på.

For eksempel, hvis en klient siger, “Jeg er altid uheldig,” kan en NLP-praktiker spørge, “Er der virkelig aldrig sket noget godt for dig?” eller “Kan du huske en specifik situation, hvor du følte dig heldig?” Formålet med disse spørgsmål er at udforske og, hvis muligt, at opbløde rigide tankestrukturer, som holder klienten fast i en negativ selvopfattelse.

Betydningen af Metamodellen

Metamodellen giver indsigt i sprogets magt og hvordan det former vores oplevelse af virkeligheden. Ved at forstå og korrigere de forvrængninger, generaliseringer og udeladelser, som vi alle bruger, kan vi opnå en mere klar og afbalanceret forståelse af vores situationer og relationer.

Dette er afgørende, ikke kun i terapeutiske kontekster, men også i hverdagskommunikation og selvforståelse.

I sidste ende hjælper Metamodellen klienter (og os selv) med at opnå en mere detaljeret og nuanceret forståelse af vores tanker, følelser og adfærd, hvilket fører til mere effektive og tilfredsstillende måder at navigere i verden.

Milton modellen

Miltonmodellen er en uundværlig del af værktøjskassen i Neuro-Linguistisk Programmering (NLP) og fungerer som en form for modstykke til Metamodellen. Mens Metamodellen er designet til at identificere og udfordre uklarheder og begrænsninger i klientens sprog, anvender Miltonmodellen en mere indirekte og inkluderende tilgang, som er inspireret af hypnotherapeuten Milton H. Ericksons arbejde.

Grundprincipper i Miltonmodellen

Milton Erickson var kendt for sin evne til at bruge et meget suggestivt og metaforisk sprog til at inducere trance og fremme helbredelse og personlig vækst hos sine klienter. Hans tilgang var præget af at skabe et sprog, der tillod klienten at udforske deres underbevidsthed på en ikke-truende måde.

Nogle af nøgleaspekterne i Miltonmodellen inkluderer:

 1. Uspecificeret sprog: Dette skaber rum for klienten til selv at udfylde tomrummene. For eksempel kan en udtalelse som “Mange finder nye måder at overvinde deres udfordringer på” være med til at åbne op for klientens forestillingsevne uden direkte at specificere, hvordan dette skal ske.
 2. Generaliseringer: Selvom Metamodellen arbejder med at udfordre generaliseringer, bruger Miltonmodellen dem til at opnå en større accept fra klientens side. Sætninger som “Alle kan lære noget nyt hver dag” kan hjælpe med at sænke psykologiske barrierer og opfordre til åbenhed.
 3. Metaforer og analogier: Ved at bruge metaforer kan komplekse eller følsomme emner blive mere tilgængelige og mindre truende. Erickson var mester til at bruge historier og analogier som en måde at flytte klientens perspektiver på.
 4. Indlejrede kommandoer: Disse er ofte skjult i længere fortællinger eller indirekte udsagn, der kan hjælpe med at omgå klientens bevidste modstand og tillade beskeder at blive absorberet på et mere underbevidst niveau.

Anvendelse af Miltonmodellen

Miltonmodellen anvendes typisk i terapeutiske indstillinger, hvor målet er at skabe en ændring i klientens underbevidsthed. Den bløde og indirekte tilgang gør modellen særligt effektiv til at håndtere sensitive eller dybtliggende problemer, idet den mindsker risikoen for psykologisk modstand fra klientens side.

For eksempel kunne en NLP-praktiserende, der arbejder med en klient der kæmper med selvværd, bruge Miltonmodellen til delikat at foreslå nye perspektiver på selvbillede gennem indirekte sprog og metaforer, som langsomt kan ændre klientens indre dialog og selvopfattelse.

Effekten af Miltonmodellen

Miltonmodellen er ikke kun en teknik for professionelle; den har også bredere anvendelser i alt fra undervisning og coaching til forhandling og daglig kommunikation. Evnen til effektivt at formidle ideer uden at fremprovokere modstand er en kunst, som kan berige mange aspekter af personlige og professionelle relationer.

Score modellen

SCORE-modellen, som blev udviklet af Robert Dilts og Todd Eppstein inden for rammerne af Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP), tilbyder en struktureret tilgang til at forstå og arbejde med problemer og udfordringer, som individer står over for, både i terapeutiske og coaching sammenhænge. Dette værktøj er særligt nyttigt, når der skal skabes klarhed over et problem, identificeres årsager, og udformes en plan for hvordan ønskede resultater kan opnås.

Komponenter i SCORE-modellen

 1. Symptom: Dette trin involverer identifikation af det umiddelbare problem eller de symptomer, som klienten oplever. Dette er ofte det, der først bringer klienten til terapi eller coaching.
 2. Cause (Årsag): Her undersøges de underliggende årsager til symptomerne. Det handler om at grave dybere end de umiddelbare problematikker for at finde rodårsagerne, som måske ikke er åbenlyse.
 3. Outcome (Ønsket tilstand eller mål): På dette trin defineres, hvad klienten ønsker at opnå. Dette inkluderer en klar og konkret beskrivelse af den ønskede fremtidige tilstand, hvilket hjælper med at målrette indsatsen.
 4. Ressourcer: Dette trin fokuserer på de ressourcer, der er nødvendige for at nå målet. Ressourcer kan omfatte personlige styrker, eksterne støttemekanismer, tid, viden og andre nødvendige værktøjer.
 5. Effekt (Resultat): Det sidste trin evaluerer resultaterne af interventionen. Hvordan har indsatsen påvirket klienten? Hvad blev opnået, og hvad kan evt. forbedres fremover?

SCORE-modellen adskiller sig fra andre coachingmodeller, såsom den mere målorienterede GROW-model, ved at lægge vægt på at identificere og arbejde direkte med problemerne og deres årsager. Mens GROW-modellen er struktureret omkring målsætning, nuværende realiteter, muligheder og viljestyrke for at opnå forandringer, tilbyder SCORE en mere dybdegående analyse af problematikkerne bag symptomerne.

Anvendelse af SCORE i Coaching

I praksis kan en coach eller terapeut anvende SCORE-modellen til at strukturere en session ved først at udforske og kvantificere problemet, dernæst uddybe årsagerne, formulere det specifikke mål, identificere nødvendige ressourcer og sidst evaluere effekten af den gennemførte intervention. Dette sikrer en omfattende tilgang, hvor alle aspekter af klientens udfordring bliver adresseret.

Afsluttende overvejelser

SCORE-modellen tilbyder en robust ramme for NLP-baserede interventioner, der kan tilpasses både korte og længerevarende forløb. Ved at give en klar struktur til at navigere i klientens oplevelser og målsætninger, faciliterer den en dybdegående forståelse og effektiv handling. Dette gør SCORE-modellen til et værdifuldt redskab for terapeuter og coaches, som ønsker at opnå varige, positive forandringer hos deres klienter.

Herudover findes der flere andre modeller som kan benyttes, som du lære som NLP Practitioner

Ulemper

NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) tilbyder mange potente værktøjer og teknikker til personlig og professionel udvikling, men som med enhver metodik, er der også udfordringer og begrænsninger, som man bør være opmærksom på. Her er nogle af de potentielle ulemper, som kan opstå for både nybegyndere og erfarne praktikere inden for NLP.

Overvældende Kompleksitet

For nye studerende af NLP kan den omfattende mængde af begreber, teknikker, og modeller virke overvældende. NLP’s rige og nuancerede sprog kan være vanskeligt at mestre uden grundig undervisning og praksis. Starten på NLP-læringen kan derfor føles som en stejl indlæringskurve, hvor det kan være en udfordring at holde fokus og ikke miste modet.

Afhængighed af Færdigheder og Erfaring

Selvom NLP tilbyder strukturerede modeller, såsom SCORE-modellen, giver disse kun grundstrukturen. Reel effektivitet i NLP kræver, at praktikeren kan bevæge sig væk fra den faste skabelon og tilpasse tilgangen dynamisk til individet. Det kræver en dyb forståelse af de underliggende principper samt en veludviklet evne til at tolke ikke-verbal kommunikation og andre subtile cues fra klienten. Uden disse færdigheder er der en risiko for, at NLP bruges mekanisk, hvilket kan mindske effektiviteten.

Risiko for Misforståelse

Når NLP ikke anvendes korrekt, er der en risiko for, at teknikkerne ikke giver det ønskede resultat, eller i værste fald kan gøre mere skade end gavn. Som med enhver form for psykologisk intervention, kræver ansvarlig anvendelse af NLP, at praktikanten ikke blot har de nødvendige tekniske færdigheder, men også en dyb forståelse af etik og klientens velfærd.

Konklusion

Mens NLP utvivlsomt har vist sig at være en kraftfuld metode til personlig forandring og udvikling i de rette hænder, er det vigtigt for praktikere at anerkende og arbejde bevidst med metodens begrænsninger og potentielle ulemper. En veluddannet, erfaren og etisk NLP-praktiker vil være i stand til at navigere i disse udfordringer effektivt og tilbyde signifikant værdi for deres klienter.

Du kan læse mere om NLP på Wikipedia